Andrzej Szeniawski

 

  Andrzej Szeniawski

  Współzałożyciel Centrum Edukacji Obywatelskiej, członek Rady Programowej Fundacji. Współautor programu Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego, wspierającego samorządy terytorialne w     realizacji uspołecznionego procesu budowania wieloletnich lokalnych planów oświatowych od 1996 r. Autor, współautor i konsultant wielu dokumentów z zakresu planowania strategicznego.

  Od 1990 r. związany z samorządem terytorialnym jako radny, a w kolejnych latach przewodniczący rady gminy, dyrektor biura sejmiku, przewodniczący zarządu związku gmin. Po wprowadzeniu 1998 r.   drugiego etapu reformy samorządu terytorialnego sekretarz powiatu i wicestarosta. Szef zespołu realizującego jedną z pierwszych w Polsce Regionalnych Strategii Innowacyjności, członek Komitetu Monitorującego RPO, wojewódzkiej i powiatowej rady zatrudnienia.

Ekspert samorządowy współpracujący z wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze samorządności i budowania społeczeństwa obywatelskiego (Fundacja Batorego, P-AFW, FRDL, Szkoła Liderów, Bank Światowy i inne). Autor i współautor wielu projektów w tych obszarach, m. in. Autor modelu „6 zasad dobrego rządzenia” wykorzystywanego w ogólnopolskiej akcji „Przejrzysta Polska” i adaptacjach tego projektu realizowanych w wybranych krajach Europy Wschodniej, szef zespołu ekspertów w pilotażu programu.

Główne obszary kompetencji: funkcjonowanie samorządów terytorialnych; planowanie strategiczne; zarządzanie oświatą, w tym dostosowanie oświaty do wymagań lokalnego rynku pracy; partycypacja społeczna; innowacyjność w rozwoju regionalnym; zarządzanie projektami tym projektami współfinansowanymi z EFRR i EFS; zarządzanie jakością, informatyzacja jednostek administracji publicznej; animowanie współpracy międzynarodowej.

Mieszka w niewielkiej wsi na Warmii, czerpiąc satysfakcję z kontaktu z naturą.